restaurants

local results

Subway

710 N Main St Cheney KS 67025
Phone: (316) 542-0770

Benny's Burgers & Shakes

610 N Main St Cheney KS 67025
Phone: (316) 542-9934

Hank Is Wiser

213 N Main St Cheney KS 67025
Phone: (316) 542-0113

China's Bar & Grill, LLC

127 N Main St Cheney KS 67025
Phone: (316) 540-6013

Main Street Cafe

503 N Main St Garden Plain KS 67050
Phone: (316) 535-6026

Talarico's Pizza

503 N Main St Garden Plain KS 67050
Phone: (316) 535-2411

Stern Bar & Grill

428 N Main St Garden Plain KS 67050
Phone: (316) 535-8889

Papa's Pizza & Grill

113 S Kansas St Haven KS 67543
Phone: (620) 465-2304

Willie Burger

109 S Kansas St Haven KS 67543
Phone: (620) 466-5122

Little Bear Sports Bar

315 N Main St Andale KS 67001
Phone: (316) 444-2416